Información institucional y organizativa

 • ESTRUCTURA ORGANITZATIVA *
 • JUNTA GENERAL
 • CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
 • CÀRRECS DIRECTIUS I ASSIMILATS
 • CONSELLER DELEGAT
 • HISTÒRIC CÀRREC DIRECTOR GERENT (2018-2021)
 • DIRECTOR DELS SERVEIS JURÍDICS, PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS I TRANSPARÈNCIA
 • LIQUIDADOR ÚNICO DE DIVALTERRA
 • REGISTRE OBSEQUIS REBUTS
 • ORGANIGRAMA GENERAL
 • LLISTAT DE LLOCS DE TREBALL A 31/12/2019
 • PROCESSOS DE SELECCIÓ
 • NORMATIVA APLICABLE

 • (*) S'ha procedit a l'anonimització de totes aquelles dades personals que permeten la identificació dels titulars de les referides dades en aplicació del que es disposa en l'article 13 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana en relació amb l'article 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.