Introducció

L'empresa pública de la Diputació de València, Divalterra S.A. Té com a objectiu principal la promoció, suport i participació en activitats econòmiques, empresarials i socials que contribuïsquen al desenrotllament socioeconòmic dels municipis de la província de València.

L’estratègia empresarial per tal que Divalterra siga una eina eficaç per a la promoció econòmica dels ens locals s’assenta sobre cinc principis bàsics:

1. Servir com a instrument útil i de referència pels ajuntaments de la província de València.

2. Plantejar les actuacions de Divalterra en el marc de polítiques europees, estatals i regionals de major abast, contribuint així a la definició d’un marc coherent a escala de la Comunitat Valenciana, que evite duplicitats i que contribuïsca a l’estratègia establida pel Govern Valencià.

3. Impulsar la col·laboració i el treball en xarxa entre corporacions locals en la definició d’estratègies de desenvolupament local, prevalent el sentit de dimensió econòmica i de fluxos del territori per sobre de les delimitacions geogràfiques administratives.

4. Incorporar com a element transversal dels programes el concepte d’innovació, no solament productiva sinó també en les organitzacions territorials, socials, en el disseny i en la gestió dels projectes i igualtat d’oportunitats.

5. Establir indicadors d’avaluació i eficàcia dels programes que es desenvolupen i fomentar la cultura de la coresponsabilitat, fent partícips a les pròpies corporacions locals en les propostes de millora dels programes anuals.

En definitiva, Divalterra treballa al servei dels ajuntaments de la província de València amb l’objectiu de millorar les seues infraestructures i serveis, augmentant així la qualitat de vida dels ciutadans valencians i dinamitzant les economies locals.

En definitiva, Divalterra treballa al servei dels ajuntaments de la província de València amb l'objectiu de millorar les seues infraestructures i servicis, augmentant així la qualitat de vida dels ciutadans valencians i dinamitzant les economies locals.