Comandes

DIVALTERRA és una societat mercantil amb capital de titularitat íntegrament públic, a efectes d’allò que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, té la consideració de medi propi instrumental i servici tècnic de la Diputació Provincial de València i dels organismes autònoms depenents d’ella. En conseqüència, dita administració podrá conferir-li les comandes de gestió previstes a l’article 6 i els encàrrecs previstos a l´article 32 , ambdos de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per a la realització d’obres, servicis, subministraments o gestió de servicis públics i qualsevol activitat o treball inclosos dins del seu objecte social, que seran d’execució obligatòria per a la societat, segons els termes dels encàrrecs i els manaments de l’actuació que se li encomanem, cosa que en ningun cas podrà suposar l’exercici de potestats administratives. Aquest règim determina la impossibilitat de participar en les licitacions públiques convocades por la Diputació de València, sense perjuí de que quan no concórrega cap licitador, puga encarregar-se-li l’execució de la prestació objecte de les mateixes.
DIVALTERRA està obligada a satisfer les necessitats de la Diputació de València en la consecució dels seus objectius d’interés públic mitjançant la realització per encàrrec dels mateixos. Si bé, amb anterioritat a la formulació de les comandes de gestió, es procedirà a la seua aprovació per part dels òrgans competents i es realitzaran els preceptius tràmits tècnics, jurídics, pressupostaris i de control i aprovació de la despesa.

Aquestes comandes de gestió tenen naturalesa instrumental i no contractual, i són manifestació de la potestat d’organització de la Diputació de València, per la qual cosa, a tots els efectes, tenen caràcter intern, dependent, exclussiu i subordinat. Així mateix, estaran definides, segons determine l’expedient administratiu de comanda, en memòries, plecs de clàusules i altres documents tècnics i valorats. L’import de les actuacions que li siguen encomanades per la Diputació de València, es determinará aplicant, en el seu cas, les tarifes corresponents.

Sense perjudici del que es disposa en els apartats anteriors, l’entitat DIVALTERRA podrá realizar, atenent a allò disposat en el seu objecte social, treballs, activitats i altres prestacions, respectant en tot cas allò que disposa la legislació de contractes del sector públic.

L’entitat DIVALTERRA tindrà la condideració de “poder adjudicador” previst en l’article 3.1. lletra h) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per la qual cosa li resultarà d’aplicació les previsions establertes al respecte en la citada llei per als contractes que deuen celebrar en el desenvolupament de les seues activitats.

 • COMANDES DIVALTERRA, S. A. 2016

 • COMANDES DIVALTERRA, S. A. 2017

 • COMANDES DIVALTERRA, S. A. 2018

 • COMANDES DIVALTERRA, S. A. 2019

 • COMANDES DIVALTERRA, S. A. 2020

 • COMANDES DIVALTERRA, S. A. 2021
 • OBJETO PRESUPUESTO DURACIÓN OBLIGACIONES ECONÓMICAS
  ENCOMIENDA DE GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LA PROVINCIA DE VALENCIA PARA EL AÑO 2021 A DIVALTERRA S.A. EN LIQUIDACIÓN 17.950.000 € AÑO 2021

  ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LA PROVINCIA DE VALENCIA.

  RENOVACION ENCOMIENDA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DE LA PLATAFORMA DE TERRITORIOS INTELIGENTES DE CONECTA VALENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA DIVALTERRA, S. A. APROBADA EN FECHA 24/04/20 218.634,00 € AÑO 2021

  ASISTENCIA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA PARA LA INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA PLATAFORMA DE TERRITORIOS INTELIGENTES DE CONNECTA VALÈNCIA PARA 2021

  RENOVACION ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES (EIEL) A LA EMPRESA PÚBLICA DIVALTERRA, S. A. APROBADA EN FECHA 22/11/21. 285.915,11 € AÑO 2021

  ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES.

  RENOVACION ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA INTEGRACIÓN, IMPLANTACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) A LA EMPRESA PÚBLICA DIVALTERRA S.A. APROBADA EN FECHA 17/11/21 400.789,44 € AÑO 2021

  INTEGRACIÓN, IMPLANTACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) TANTO PARA LA PROPIA CORPORACIÓN PROVINCIAL COMO PARA LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA.